Privaatsuspoliitika

Käesolevas dokumendis selgitame, kuidas LWRD töötleb Teie isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja muudest isikuandmete töötlemist käsitlevatest õigusaktidest.

Andmete töötlemisel lähtume minimaalsuse põhimõttest – töötleme ainult neid andmeid, mis on vajalikud Teile teenuse osutamiseks ja eesmärkide täitmiseks.

Mõisted

  1. Vastutav töötleja on LWRD OÜ (edaspidi LWRD) (registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris, registrikood  14953620)
  2. Andmesubjekt on tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid LWRD töötleb (edaspidi klient)
  3. Isikuandmed on igasugune teave andmesubjekti kohta
  4. Isikuandmete töötlemine on isikuandmetega seonduv tegevus.
  5. Leping on LWRD ja kliendi vahel sõlmitud teenuse osutamise leping
  6. Volitatud töötleja on isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel ja temaga sõlmitud lepingu alusel

Kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes on võimalik ühendust võtta e-posti aadressil dpo@lwrd.eu

Andmete töötlemise alused ja eesmärgid

1.       Nõusolek – Nõusolek antakse vabatahtlikult lahtri märgistamise kaudu lepingu sõlmimisel. Nõusoleku alusel saame edastada Teile pakkumisi  ja uudiskirju. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, teavitades meid sellest e-posti aadressil dpo@lwrd.eu.

2.       Lepingu sõlmimise taotlus ja täitmine –  Antud alusel töötleme meile menetlemiseks edastatud nõudeid. Tuvastame isiku ja sisestame meie andmebaasi, vormistame dokumente ja arveid ning vajadusel edastame andmeid advokaadibüroodele. Ühtlasi täidame antud alusel lepingust tulenevaid peamisi kohustusi st. esitame kliendi eest ja nimel nõudeid äriühingutele.

3.       Õigusnõude koostamine – teatud olukordades, kui see on vajalik ja andmeid ei ole võimalik töödelda muul alusel, töötleme andmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

4.       Õigustatud huvi – Õigustatud huvi puhul töötleme andmeid enda teenuse parandamiseks, et saaksime pakkuda parimaid ja kiiremaid lahendusi turul. Õigustatud huvi puhul võime töödelda Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

1)  Kliendibaasi haldamiseks ja turundustegevuseks, et saaksime olla konkurentsivõimelised

2)  Usaldusväärse kliendisuhte tagamiseks, et vältida võimalikke pettuseid

3)  Kampaaniate korraldamiseks

4)  Rahulolu-uuringute teostamiseks

5)  Salvestuste tegemiseks. Võime salvestada sidevahendite (nt. e-post, telefon, sotsiaalmeedia kanal) teel antud teateid ja korraldusi.

6)  Infoturbe eesmärkidel

7)  Organisatsioonilistel eesmärkidel nt. sisehalduse ja auditite tõttu.

Isikuandmete koosseis

LWRD kogub järgnevaid isikuandmeid:

1.   Andmesubjekti poolt volitatud töötlejale avaldatud isikuandmed – kliendi: ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber ja arveldusarve number

2.   Lepingu täitmiseks vajalik informatsioon mh. kirjavahetused, broneeringud ja nende kinnitused jm Andmesubjekti poolt volitatud töötlejale avaldatud andmed

3.   Tavapärase suhtluse käigus tekkivad isikuandmed

4.   Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud andmed (nt. andmesubjekti poolt LWRD sotsiaalmeedia kontodel avaldatud andmed)

5.   Iseteenindusportaali kasutamise käigus tekkivad andmed

6.   LWRD veebisaidi külastamisel tekkivad andmed

7.   Kolmandatelt isikutelt saadud andmed

Andmete edastamine

LWRD ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele. Välja arvatud juhul järgmistel juhtudel:

1.   LWRD võib edastada isikuandmeid advokaadibüroodele, kes on sõlminud LWRD-iga lepingu õigusteenuse osutamiseks ning vastava riigi kohtule, kus tuleb seadusjärgse kohtualluvuse tõttu nõuet menetleda. Enne andmete edastamist teavitab LWRD e-posti teel vastavast toimingust andmesubjekti ning andmesubjektil on õigus keelduda andmete edastamisest. Sellisel juhul on pooltel õigus leping üles öelda.

2.   LWRD võib edastada isikuandmeid Äriühingutele, kellele esindame kliendi eest ja nimel nõude.

3.   LWRD võib edastada isikuandmeid seadusest tuleneva kohustuse puhul. Näiteks kohtuotsused ja päringud (kohtud, notarid, kohtutäiturid, prokuratuur, politsei jne).

4.   LWRD võib edastada andmeid kui need on vajalikud lepingu täitmise tagamiseks.

LWRD edastab isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majandusühendust ainult juhul kui on täidetud järgnevad eeldused:

1.   See on vajalik lepingu täitmiseks;

2.   See on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Andmete säilitamine

1.       LWRD säilitab lepingueelsete läbirääkimiste käigus kogutud andmeid kuni hetkeni, mil selgub lepingu sõlmimise fakt. Juhul kui lepingut ei sõlmita, siis kustutab LWRD isikuandmed koheselt.

2.        Lepingu täitmise käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni lepingu täitmiseni või selle lõpetamiseni või kuni lepinguga seotud nõuete aegumiseni, sõltuvalt milline tähtaeg saabub hiljem.3.        Arvestades õigusaktidest tulenevaid nõudeid, võib LWRD säilitada andmeid ka kauem, kuid mitte suuremas mahus ja mitte kauem kui see on vajalik seaduse täitmiseks. Näiteks säilitame raamatupidamiseks vajalikke dokumente kuni 7 aastat.

Andmete turvalisus

1.   Organisatoorselt on LWRD poolt kogutud isikuandmetele ligipääs ainult selleks õigustatud isikutel, kes on LWRD-ga töölepinguliselt seotud isikud või juhtorgani liikmed, juhul kui andmete töötlemine on vajalik töökohustuste täitmiseks. Töötajatel ja juhtorgani liikmetel, kes ei täida igapäevaselt isikuandmete töötlemist vajavaid tööülesandeid, ei ole isikuandmetele ligipääsu ning andmete töötlemine on keelatud.

2.   Volitatud töötlejad võivad temale üle antud isikuandmeid töödelda ainult juhul kui see on vajalik lepingu täitmiseks.

Andmesubjekti õigused

   Andmesubjektil on igal ajal õigus pärida tema kohta kogutud andmete avaldamist ning parandamist.

2.   Andmesubjektil on igal ajal õigus teavitada andmetöötlejat soovist isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise kohta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku ajal tehtud andmetöötluse seaduslikkust. Juhul kui vastutav töötleja töötleb isikuandmeid ka muul alusel, siis kustutab vastutav töötleja isikuandmed vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud sätetele.

3.   Juhul kui vastutav töötleja on töödelnud andmeid ainult nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus nõuda kõigi andmete kustutamist.

4.   Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid

5.   Juhul kui andmete töötlemisel on tekitatud andesubjektile kahju, on andmesubjektil õigus nõuda kahju hüvitamist.

6.   Andmesubjektil on õigus esitada volitatud töötlejale kaebus. Vastav kaebus tuleb edastada e-posti aadressile dpo@lwrd.eu

Küpsised

LWRD veebilehel (lwrd.eu) kasutatakse andmete analüüsimiseks küpsiseid.

2.   Kliendil on õigus küpsistest täielikult või osaliselt keelduda, seadistades vastavalt oma veebibrauseri ja küpsiste seaded.

3.   Lwrd.eu veebilehel kasutatakse Google Analytics küpsiseid, mille kaudu analüüsitakse kliendi käitumist veebilehel. Toimingu käigus kogutud andmed on anonüümsed ja üksikuid veebilehe kasutajaid ei tuvastata.

4.   Lwrd.eu lehe funktsionaalsuse säilitamiseks kasutatakse lwrd.eu veebilehel ka sessiooniküpsiseid. Selle käigus kogutud ajutine informatsioon kustutatakse peale brauseri sulgemist.

Privaatsuspoliitika muutmine

Vastavalt õigusaktide või praktika muutumisele on LWRD-l õigus privaatsuspoliitikat muuta ja see avaldatakse koheselt veebilehel.

Privaatsuspoliitika on kehtiv alates 20.04.2020