LWRD kasutustingimused A/2020

Käesolevates tingimustes on koondatud kõik põhimõtted ja regulatsioonid, mis on kliendi ja teenuse osutaja (LWRD OÜ) vahel sõlmitava lepingu osaks.

Mõisted

 1. Lepingu pooled on Klient ja Teenuseosutaja
 2. Klient on füüsiline isik, kes on läbi veebilehe lwrd.eu esitanud avalduse nõude menetlemiseks, mis on suunatud äriühingu vastu.
 3. Teenuseosutaja on Eesti Vabariigi äriregistris registreeritud LWRD OÜ (edaspidi ka LWRD) (registrikood 14953620).
 4. Avaldus on LWRD veebilehel lwrd.eu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis täidetud ja saadetud avaldus lepingu sõlmimiseks ja teenuse saamiseks. Avalduseks loetakse ka e-posti teel Kliendi poolt LWRD-le saadetud e-kirja, milles sisaldub samaväärne informatsioon nagu veebilehel.
 5. Leping on Kliendi ja LWRD vahel vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud kokkulepe, mille kohaselt kohustub LWRD esindama Klienti õigusvaidluses, kuni selle täitmiseni ja Klient kohustub tasuma selle eest tasu.
 6. Teenus on LWRD poolt osutatav õigusabi.
 7. Nõue on varaline kahju, mille on Kliendile tekitanud kolmandast isikust äriühing.
 8. Volitus on käeliselt või digitaalselt allkirjastatav dokument, mille alusel volitab Klient LWRD-d esitama enda nimel nõudeid kolmandast isikust äriühingutele.
 9. Hüvitis on rahaline hüvitis, mis on tasutud LWRD kontole.
 10. Tasu on lepingus kokku lepitud tasu teenuse osutamise eest, mida Klient on kohustatud LWRD-le maksma.

Lepingu osad ja lepingu tõlgendamine

 1. Lepingu lahutamatuteks osadeks on kasutustingimused, Kliendi poolt esitatud avaldus teenuse saamiseks ja kliendi poolt antud volitus.
 2. Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse tingimustest, avaldusest ja seadusest tervikuna. Vastuolude korral lähtutakse esmalt tingimustest, seejärel avalduse sisust ja seejärel seadusest. Välja arvatud juhul, kui tegemist on seadusest tulenevate imperatiivsete sätetega.
 3. Lepingus kasutatavate mõistete sisustamisel lähtuvad pooled lepingus nimetatud tähendustest.
 4. Võõrkeelsete lepingutingimuste korral (tingimused, mis on muus keeles kui eesti keeles) lähtutakse eestikeelsetest tingimustest.
 5. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Muuhulgas lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest, sh rahvusvahelise eraõiguse seadusest ning hea usu- ja mõistlikkuse põhimõtetest.
 6. Tingimustega on võimalik tutvuda LWRD veebilehel lwrd.eu

Lepingu sõlmimine, täitmine ja lõpetamine

 1. Leping loetakse sõlmituks ja leping jõustub, kui pooled on saavutanud kokkuleppe olulistes tingimustes. LWRD on edastanud Kliendile lepingutingimused ja Klient on edastanud LWRD-le e-posti või tavaposti teel käeliselt või digitaalselt allkirjastatud volituse ning LWRD on e-posti või posti teel saatnud kinnituse avalduse, kõigi vajalike materjalide ja volituse kättesaamise kohta.
 2. LWRD edastab Kliendile käesolevad tingimused ja küsib Kliendilt volikirja hiljemalt 3 tööpäeva jooksul avalduse saamisest. Tingimused võib LWRD edastada ka elektroonselt või internetilehekülje lingina.
 3. Lepingu sõlmimisega kinnitab Klient, et nõuet ei ole loovutatud kolmandale isikule ja ühelgi teisel isikul ei ole õigust nõuda Kliendi eest ja nimel nõude tasumist. Ühtlasi volitab Klient LWRD-d esindama teda ainuisikuliselt.
 4. LWRD-l on õigus otsustada, kas ta sõlmib avalduse esitanud Kliendiga lepingu või mitte.
 5. Leping kehtib, kuni leping on täidetud või Klient ütleb lepingu üles või taganeb sellest. Leping loetakse täidetuks, kui:
  • 5.1 LWRD arveldusarvele on laekunud Kliendi eest ja nimel taotletav nõue, LWRD on sellest maha arvestanud tasu ning kandnud ülejäänud hüvitise Kliendi arveldusarvele;
  • 5.2 nõue on täidetud otse Kliendile ja Klient on tasunud LWRD-le tasu.
 6. LWRD-l on õigus esitada Kliendi nõue ja Kliendi isikuandmed LWRD-ga lepingulises suhtes olevale advokaadibüroole, kelle ülesandeks on Kliendi nõude sissenõudmine kohtumenetluses.
 7. Kliendil, kes on tarbija, on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. LWRD alustab toimingutega peale taganemistähtaja möödumist. Juhul, kui Klient soovib kohest täitmist, on ta kohustatud edastama LWRD-le avalduse teenuse osutamiseks enne taganemistähtaja lõppu. Vastav vorm edastatakse Kliendile e-posti teel. Juhul, kui Klient siiski taganeb lepingust peale avalduse esitamist ja 14 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist ning kolmandaks isikuks olev äriühing on tasunud Kliendi nõude LWRD kontole, on LWRD-l õigus tasule, mis moodustab 20% Kliendile laekunud hüvitise suurusest.
 8. Juhul, kui LWRD täidab lepingu enne taganemistähtaja saabumist, ei ole Kliendil õigust lepingust taganeda.
 9. Juhul, kui LWRD on teinud enne taganemisavalduse saamist nõude sissenõudmiseks vajalikke kulutusi (nt. kirja saatmise kulud), siis on LWRD-l õigus nõuda Kliendilt vastavate kulude hüvitamist.
 10. Lepingu rikkumise korral on LWRD-l õigus leping ette teatamata ennetähtaegselt üles öelda. Sellisel juhul on LWRD-l õigus nõuda lepingu täitmise jooksul tehtud kulutuste hüvitamist.
 11. LWRD-l on õigus leping üles öelda kui, Lepingu täitmine ei ole võimalik (nt. hüvitise laekumine on ebatõenäoline). Vastavast otsusest teavitab LWRD Klienti e-posti teel.

Tasu

 1. Teenuse osutamise tasu on 20% hüvitisest, mis laekub menetluse tulemusena LWRD kontole.
 2. Tasu makstakse tasaarvestamise teel. Tasaarvestus teostatakse peale seda, kui hüvitis on kantud LWRD arvelduskontole. LWRD arvestab laekunud hüvitisest maha nõude menetlemise tasu ning kannab ülejäänud hüvitise Kliendi arveldusarvele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates selle laekumisest LWRD arveldusarvele.
 3. Juhul, kui hüvitise arveldusarvele ülekandmisel tekivad täiendavad ülekandmisega seonduvad tasud, siis on LWRD-l õigus need kulud täiendavalt hüvitisest maha arvestada.
 4. Juhul, kui nõude menetlemisel tekib täiendavaid muid ettenägematuid ja ootamatuid kulutusi, siis teavitab LWRD Klienti vastavate kulude tekkimise eest kokkulepitud viisil. Kliendil on seejärel õigus täiendavaid kulusid kandmata ja tasuta lepingust taganeda või nõustuda lepingu jätkamiseks kulude kandmisega. Vastavad kulud kannab eraldiseisvalt sõlmitava kokkuleppe alusel kas Klient, LWRD või kantakse neid ühiselt. Juhul, kui need kulud kannab LWRD, arvestab need hüvitise saamisel ja väljamaksmisel hüvitisest maha.
 5. Kohtu- ja õigusabikulud sh. riigilõivud kannab LWRD.
 6. Kui kolmandast isikust äriühing, kellele on nõue esitatud, kannab hüvitise otse Kliendi arveldusarvele või juhul, kui Klient aktsepteerib lepingu kehtivuse ajal hüvitise muus vormis (nt. vautšer, kinkekaart või muu lunastatav hüve), kohustub Klient teavitama sellest LWRD-i ja tasuma LWRD-le 20% saadud hüvitisest või selle väärtusest LWRD-le.
 7. Peale hüvitise laekumist LWRD arveldusarvele, teavitab LWRD sellest viivitamatult Klienti. Ühtlasi kohustub Klient edastama LWRD-le arveldusarvenumbri, kuhu soovib hüvitise kandmist.
 8. Koos hüvitise tasumisega edastab LWRD Kliendi poolt määratud e-posti aadressile ka teatise, kus on toodud LWRD-le tasutud hüvitis, tasaarvestuse tulemusel saadud summa ning hüvitise lõplik suurus, mille kannab LWRD Kliendi arvelduskontole.
 9. Juhul, kui Klient ei edasta 60 päeva jooksul LWRD-le vastavat arveldusarvenumbrit, jätkub nõude aegumine ja Kliendi nõue LWRD vastu aegub käesolevas lepingus sätestatud korras.

Kliendi kohustused

 1. Klient on kohustatud avalduse esitamisel ja Lepingu sõlmimisel edastama LWRD-le tõese ja täieliku informatsiooni kõigi teadaolevate oluliste asjaolude kohta, mis võivad oma olemuselt mõjutada LWRD otsust lepingut sõlmida ja edaspidist lepingu täitmist. Kohustus kehtib ka juhul kui Klient eeldab, et vastav asjaolu on LWRD-le teada.
 2. Lepingu kehtivuse ajal on Klient kohustatud viivitamatult teavitama LWRD-d hüvitise laekumisest enda arvelduskontole, samuti kõikidest uutest asjaoludest või asjaolude muudatustest, millest Klient ei olnud avalduse esitamisel teadlik.

LWRD-i kohustused

 1. LWRD kohustub nõudma Kliendi eest ja nimel kolmandaks isikuks olevalt äriühingult välja Kliendile kuuluv hüvitis, kasutades selleks oma äranägemise järgi kõiki seaduses ja lepingus sätestatud õiguseid ja võimalusi.
 2. LWRD kohustub täitma kõiki muid käesolevates tingimustes toodud kohustusi.

Teadete edastamine

 1. Klient kohustub esitama avalduse veebilehe lwrd.eu vahendusel või e-kirja teel. Kokkuleppel võib Klient esitada avalduse ka muul viisil.
 2. Kõik teated, mida ei ole võimalik esitada veebilehe lwrd.eu vahendusel, esitatakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis LWRD veebilehel märgitud e-posti vahendusel. LWRD edastab kõik teated Kliendi poolt määratud e-posti aadressil.

Volitus

 1. Kliendi esindamiseks ja tuvastamiseks ning lepingu sõlmimiseks edastab LWRD Kliendile allkirjastamiseks Volituse dokumendi.
 2. Volitusega volitab Klient LWRD-d esitama enda nimel nõudeid kolmandatele äriühingutele. Samuti volitab Klient LWRD-d andma edasivolitust Advokaadibüroole kui see on vajalik hagi koostamiseks ja Kliendi nõude menetlemiseks kohtus. Edasivolitatul puudub täiendav edasivolitamise õigus, välja arvatud Advokaadibüroo töötajatele. Volitus kehtib kuni selle tagasivõtmiseni, Lepingu täitmiseni LWRD poolt või lepingu lõpetamiseni muul alusel. Klient annab LWRD-le volituse peale avalduse esitamist ja vastava e-kirja saamist.
 3. Kliendi poolt antav Volitus on piiratud ainult nende ülesannete täitmisega, mille pooled lepivad kokku lepingus st. käesolevates tingimustes ja Volitaja poolt esitatud avalduses.

Vastutus

 1. LWRD vastutab Kliendile süüliselt (raskest hooletusest või tahtlusest) tekitatud kahju eest, kuid mitte suuremas ulatuses kui 80% Kliendi hüvitise väärtusest, mille väljanõudmiseks sõlmisid LWRD ja Klient lepingu.
 2. LWRD ei vastuta lepingu rikkumise ja tekitatud kahju eest, mis on tekkinud Kliendi tegevuse või tegevusetuse tagajärjel. Näiteks on Klient edastanud LWRD-le valeinformatsiooni või jätnud informatsiooni, mis on LWRD-le vajalik lepingu täitmiseks, edastamata. Kui selline tegevus või tegevusetus tekitab LWRD-le kahju, vastutab Klient selle kahju tekitamise eest.
 3. Klient vastutab LWRD-le tekitatud varalise kahju eest.

Kliendiandmete töötlemine

 1. LWRD töötleb Kliendi isikuandmeid lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil vastavalt LWRD privaatsuspoliitikas sätestatud viisil ja ulatuses, mis on kättesaadav LWRD veebilehel aadressil lwrd.eu.

Muud sätted

 1. Käesolevast lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaega hakatakse arvestama ajast kui nõue muutub sissenõutavaks.
 2. Juhul kui käesolevate tüüptingimuste puhul osutub mõni eelpooltoodud tingimus tühiseks või ei saa lepingu osaks, ei oma see mõju ülejäänud tingimuste kehtivusele.
 3. LWRD-l on õigus tingimusi muuta. Muudetud tingimused ei saa enne muutmist sõlmitud lepingute puhul lepingu osaks, isegi siis kui need on osutunud tühiseks.
 4. Kõik Kliendi ja LWRD vahel tekkinud vaidlused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kliendil on õigus esitada LWRD-le kaebus, millele LWRD vastab hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Kui läbirääkimiste teel ei õnnestu vaidlust lahendada, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
 5. Tarbijast Kliendil õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Tarbijavaidluste Komisjoni poole. Kontaktandmed ja menetlusreeglid on leitavad veebiaadressilt www.komisjon.ee
 6. Vaidluste lahendamiseks on Kliendil õigus pöörduda Eesti Vabariigi kohtusse õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Tingimused on kehtivad alates 20.04.2020